Mediation

Kiezen voor mediation

U heeft een conflict en zoekt een weg om hier uit te komen. Persoonlijke gesprekken hebben geen oplossing gebracht. Verschillende mogelijkheden liggen nu voor u open. U kunt bijvoorbeeld denken aan een juridische procedure of arbitrage. Een andere mogelijkheid is mediation door een onafhankelijke conflictbemiddelaar. Niet voor niets is deze laatste optie een steeds vaker gekozen weg. Mensen worden mondiger en willen hun eigen beslissingen nemen. Een van boven opgelegde beslissing door een rechter of arbiter voelt niet goed meer aan. Bovendien komt het vaak voor dat de partijen na een conflict een goede relatie willen behouden of positief afscheid willen nemen. Een rechterlijke uitspraak helpt daar niet bij. Mediation wel.

Is uw conflict geschikt?

Criteria

Mediation kan voor u een geschikte keuze zijn als de volgende criteria van toepassing zijn:

   -   U heeft een conflict en kunt daar na meerdere gesprekken niet met elkaar uitkomen
   -     U bent gemotiveerd om er uit te komen en u bent bereid om:  
        - te luisteren naar de andere partij(en)  
        - zich te verplaatsen in de ander  
        - uw eigen standpunt zo nodig te herzien  
        - mogelijke oplossingen te onderzoeken  
        - te onderhandelen  
   -     U heeft onderhandelingsruimte (mogelijkheid om in meerdere of mindere mate af te wijken van eerder ingenomen standpunten)  
   -     U heeft geen extreem geëscaleerd conflict of als dit wel zo is bent u inmiddels sterk overtuigd dat dit moet eindigen  
   -     U heeft niet dringend een strikt juridische uitspraak nodig die ook ten opzichte van derden geldt  

Voordelen Mediation

Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere wegen om uw conflict op te lossen:

   -   de kosten zijn meestal lager dan bij een juridische procedure
   -   mediation gaat sneller dan een gang langs de rechter
   -   alle partijen nemen vrijwillig deel
   -   er is sprake van vertrouwelijkheid door de geheimhoudingsplicht
   -   u maakt eigen keuzes bij het vinden van de oplossing en krijgt die niet van boven opgelegd
   -   de gesprekken hebben een informele sfeer
   -   de relatie wordt ook naar de toekomst toe verbeterd

Onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator met deskundige vraagtechnieken kan u via een gezamenlijke verkenningstocht en vrij brainstormen tot een oplossing komen die door alle conflictpartijen gedragen wordt. U heeft zelf de touwtjes in handen.

Soorten mediation

Concord mediation biedt hulp bij verschillende soorten conflicten.

Arbeidsmediation

Veel mensen brengen een groot deel van hun tijd door op het werk. Een conflict dat ontstaat op de werkvloer - tussen werknemers onderling of tussen werknemer en werkgever - kan dan ook heel ingrijpend zijn. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat de werknemer zich uiteindelijk ziek meldt met psychische en/of fysieke klachten. Volgens een meting van het CBS in 2014 kwam een kwart van de ziekmeldingen (deels) voort uit omstandigheden op het werk.

Kijkend naar de financiële gevolgen voor een bedrijf betekent ziekteverlof van een werknemer met een gemiddeld inkomen van € 35.000 al snel een kostenpost van zo’n € 250,- per dag zonder vervanging en zelfs € 400,- met vervanging. Hierin zijn dan opgenomen de loondoorbetaling, kosten arbodiensten, verzuimbegeleiding en verlies van productie of diensten.     Voor de werknemer en zijn of haar eventuele partner/gezin kan dit van grote invloed zijn op het welzijn en op de (toekomstige) financiële situatie. Ook levert het zorgen op voor de werkgever in verband met de mogelijke gevolgen voor het bedrijf. Het conflict op zich kan al van invloed zijn op de sfeer binnen het bedrijf en de resultaten. Afwezigheid van de werknemer door ziekte heeft een nog grotere impact, zowel organisatorisch als financieel. Al met al genoeg redenen om zo snel mogelijk in te grijpen als in de arbeidssfeer conflicten ontstaan.

Mediation kan er voor zorgen dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren en een nieuwe weg vinden om samen te werken. Ook als het conflict zich al verder heeft ontwikkeld. Als er een fase is bereikt waarin er sprake is van ziekmelding en waarbij het werkgever en werknemer niet lukt om tot overeenstemming te komen over het vervolgtraject kunnen er verschillende opties zijn. Re-integratie als dat mogelijk is, of uiteindelijk toch vertrek met een voor beiden aanvaardbare ontslagvergoeding. Na twee jaar zal bij ziekte het UWV beoordelen of zowel werkgever als werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot re-integratie te komen. Zo niet dan kan de werkgever verplicht worden het loon (maximaal) een jaar door te betalen, of kan de WIA uitkering van de werknemer geheel of gedeeltelijk worden geweigerd! In beide gevallen een ernstige consequentie. Een factor die bij het UWV kan meewegen bij de beoordeling van de verrichte inspanning is de vraag of geprobeerd is om via mediation tot een oplossing van het conflict te komen. Een reden te meer om tijdig de hulp van een mediator in te roepen.

Als MfN-gecertificeerd Arbeidsmediator, met werkervaring in de profit- en nonprofitsector, waaronder de sociale zekerheidssector, kan ik u deskundig ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw arbeidsconflict. Daarvoor breng ik de benodigde basiskennis mee over de relevante wet- en regelgeving op het terrein van arbeid, ontslag, verzuim/ziekte en sociale zekerheid. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de Wet verbetering Poortwachter, de STECR-werkwijzer en relevante bepalingen in het Burgerlijk wetboek.

Uitgerust met deze kennis zorg ik er voor dat u, al of niet met behulp van externe deskundigen, voldoende geïnformeerd wordt om de consequenties van uw uiteindelijke afspraken te overzien. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die na ondertekening door alle partijen rechtsgeldig is.

Zakelijke Mediation

Een zakelijk conflict kan zowel voor een bedrijf als een particulier grote zorgen met zich meebrengen op het financiële en het persoonlijke vlak. Een juridische procedure is in dit geval kostbaar en na de uitspraak zijn de verhoudingen er vaak niet beter op geworden. Bovendien wordt het conflict hierdoor openbaar, wat niet altijd gewenst is. Als de strijdende partijen dichter tot elkaar kunnen komen door mediation en hierdoor een uitweg vinden uit de impasse brengt dat een aantal voordelen met zich mee:

   -   de kosten zijn in de meeste gevallen veel lager
   -   de zakelijke relatie kan naar de toekomst toe worden verbeterd
   -   mogelijke reputatieschade wordt voorkomen door vertrouwelijkheid

Met name op de volgende terreinen binnen de zakelijke mediation wil ik u graag als mediator van dienst zijn:

Transacties tussen ondernemers en consumenten
Hoewel deze in veel gevallen prima verlopen kunnen zij een bron van conflicten zijn. Een aantal voorbeelden. Consumenten ervaren soms problemen met de (tijdige) levering van een product of met de kwaliteit hiervan. Aan de andere kant kunnen ondernemers aanlopen tegen betalingsachterstanden bij een consument of zelfs het uitblijven van betaling. Graag help ik de partijen om samen een uitweg te vinden uit het conflict en tot afspraken te komen die recht doen aan de belangen van beiden.

Zakelijke dienstverlening
Het soepel functioneren van een onderneming is vaak mede afhankelijk van de kwaliteit van de zakelijke diensten die worden afgenomen van andere bedrijven. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan schoonmaakbedrijven, leasemaatschappijen, reclamebureaus, of designers. Als de verleende diensten niet voldoen aan de wens of verwachtingen kan dat tot geschillen leiden die u het liefste zo snel mogelijk wilt oplossen. Vaak bestaat daarbij ook de behoefte om de band met de zakenrelatie voor de toekomst te behouden. Bij een keuze voor mijn mediation kan u dan ook rekenen op aandacht voor zowel de efficiëntie van het proces als het herstel van de zakelijke verstandhouding.

Mediation privésfeer

Burenruzies

Als in uw eigen woonomgeving onenigheid ontstaat met buren of omwonenden kan dat van grote invloed zijn op uw woongenot. Een vertrouwde plek waar u in alle rust en met een veilig gevoel verblijft is tenslotte voor de meeste mensen erg belangrijk. Een verstoring van deze omstandigheden kan flinke emoties oproepen. De aanleiding kan bijvoorbeeld geluidsoverlast zijn, een boom die hinder geeft, gebruik van parkeerplaatsen of bebouwing buiten de erfgrens. Het mooiste zou zijn als zulke conflicten door een goed gesprek bij de koffie konden worden opgelost. Helaas lukt dat niet altijd waardoor langzamerhand de meningsverschillen verharden. In deze situaties wordt soms gekozen voor een gang naar de rechter. Dit brengt hoge kosten met zich mee en na afloop is de relatie met de buren vaak blijvend bekoeld. Als u dit niet wenselijk vindt kunt u samen met de buren ook kiezen voor mediation. Meestal worden de (lagere) kosten in zo’n geval door de deelnemende buren gedeeld. Mijn inzet zal zijn om u te helpen weer echt met elkaar in gesprek te komen met een luisterend oor voor elkaar en te bekijken wat uw werkelijke belangen zijn. Samen kunt u dan tot een oplossing komen waar alle partijen zich goed bij voelen.

Familieverhoudingen

Onder ideale omstandigheden vormt een familie een vertrouwde kring van mensen die met elkaar meeleven, steun verlenen in moeilijke tijden en bij mogelijke onenigheid het gemakkelijk weer uitpraten. Het woord familie roept dan een warm gevoel op. Helaas is dit niet altijd de realiteit. Soms ontstaat er een verschil van mening dat na verloop van tijd een wig drijft tussen familieleden. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn, zoals woorden die verkeerd zijn gevallen, de afwezigheid van een familielid bij bijzondere gelegenheden of gedeelde zorg voor ouders. In veel gevallen zal de verdeeldheid als pijnlijk worden ervaren, vooral omdat uw naaste familie onvervangbaar is. Als gesprekken aan de keukentafel niet meer helpen of zelfs onmogelijk zijn geworden wil ik u graag door mediation helpen om weer dichter bij elkaar te komen, een oplossing te vinden voor de verdeeldheid en tot goede afspraken te komen. Doordat mijn stijl van mediation toekomstgericht is kan in de familieverhoudingen zo mogelijk een blijvende verbetering bereikt worden.

Mocht u behoefte hebben aan mediation in samenhang met een scheiding dan verwijs ik u graag door naar mediators die zich hier door middel van een gerichte opleiding Familie Mediation in gespecialiseerd hebben.