Tarieven

Uurtarief en overige kosten

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Hierin kan ik met u bekijken of uw conflict zich leent voor mediation, uitleg geven over het mediationproces en een globaal inzicht geven in de te verwachten duur en kosten. Tijdens dit gesprek wordt er nog niet dieper ingegaan op het conflict zelf.

Mijn uurtarief bedraagt €140, - exclusief 21% BTW. Dit betreft de gespreksuren en de benodigde uren voor verdere werkzaamheden ten behoeve van de mediation. In mijn uiteindelijke factuur vindt u een heldere specificatie van de bestede uren. Afhankelijk van de door u gemaakte keuzes kunnen er bijkomende kosten zijn.

U kunt dan denken aan de eventuele huur van een gesprekslocatie buiten mijn vestigingsgebied Heiloo/Alkmaar, of de inschakeling van externe deskundigen, zoals advocaten, fiscalisten, accountants, of notarissen. Meestal wordt er door mediationpartijen voor gekozen om alle kosten samen te delen.

Bij arbeidsmediation betaalt de werkgever vaak de totale kosten als de werknemer hiermee accoord gaat. Mogelijk kan hierbij een beroep worden gedaan op een verzuimverzekering. Het komt ook voor dat de arbodienst de kosten van de arbeidsmediation op zich neemt. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bestaat, afhankelijk van de dekking, de mogelijkheid dat de verzekeraar (een deel) van de kosten vergoedt.